Pre zlepšenie našich služieb sa na stránke používajú COOKIES. Zotrvaním na stránke súhlasíte s ich použitím. VIAC INFORMÁCIÍ

 

Vstupujete na stránku predávajúcu aj alkohol a cigarety, z tohoto dôvodu je potrebné potvrdiť, či ste už mali 18 rokov.ÁNO       NIE

REKLAMAČNÝ  PORIADOK  INTERNETOVÉHO  OBCHODU

(neoddeliteľná súčasť Všeobecných obchodných podmienok)

 

Náš obchod

Obec Hurbanova Ves, so sídlom Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves,

IČO 00 305 995,

živnostenské oprávnenie vydal Okresný úrad Senec,

číslo živnostenského registra: 108-6267,

DIČ 2021006669,

IČ DPH SK2021006669

prevádzkareň na osobné prevzatie, vrátenie a reklamácie tovaru (ďalej len „Prevádzkareň“)

Náš obchod, Hlavná 40/5, 903 01 Hurbanova Ves

(ďalej len „Obec Hurbanova Ves“ alebo „Predávajúci“))

 

K zabezpečeniu jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru zakúpeného u predávajúceho, sa vydáva tento reklamačný poriadok:

 

I. Právo na uplatnenie reklamácie

 

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

 

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a pokiaľ je tovar zaplombovaný, nesmie porušiť tieto plomby.

 

II. Miesto uplatnenia reklamácie

 

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v Prevádzkarni predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný vždy pred uplatnením reklamácie výrobok očistiť.

 

Ak je v záručnom liste uvedený podnikateľ určený k vykonaniu opravy, môže uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie opravy.

 

Nákup tovaru preukazuje spotrebiteľ dokladom z registračnej pokladne a záručným listom, ak bol na tovar vystavený.

 

III. Zodpovednosť predávajúceho

 

Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru pri jeho prevzatí spotrebiteľom a za chyby tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:

1)      spotrebiteľ spôsobil vadu tovaru sám,

2)      spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,

3)      vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

4)      boli porušené ochranné plomby na tovare,

5)      boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

6)      ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

 

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

IV. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 

Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, pokiaľ na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia lehota na použitie. Vady tovarov, na ktorý sa vzťahuje záručná doba, lehota na použitie alebo iná doba, v rámci ktorej si má tovar zachovať svoje špecifické vlastnosti, sa musia uplatniť do uplynutia tejto záručnej doby, inak právo kupujúceho reklamovať vady tovaru zaniká.

 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Odborné posúdenie musí obsahovať:

1)      identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

2)      presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

3)      popis stavu výrobku,

4)      výsledok posúdenia,

5)      dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 

Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.

 

V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu, krmivá,…), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak právo spotrebiteľa zaniká.

 

V. Záručný list a prijatie reklamácie

 

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu záručný list:

1)      vždy, ak o to kupujúci požiada,

2)      ak si jeho vydanie vyžaduje povaha tovaru.

 

Záručný list musí obsahovať:

1)      označenie predávajúceho,

2)      obsah, rozsah a podmienky záruky.

 

Ak sa nevydal záručný list, na reklamáciu postačuje doklad o kúpe (pokladničný blok).

 

Informačné povinnosti predávajúceho v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa

 

Predávajúci:

Obec Hurbanova Ves, so sídlom Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves,

IČO 00 305 995,

živnostenské oprávnenie vydal Okresný úrad Senec,

číslo živnostenského registra: 108-6267,

DIČ 2021006669,

IČ DPH SK2021006669.

Tel: +421 2 45903224

E-mail: obchod.hurbanova.ves@zoznam.sk.

 

Vlastnosti výrobkov sú popísané na obaloch výrobkov, alebo v priložených návodoch na použitie.

Predajná cena výrobkov je označená na cenovke výrobku.

Platba za nákup je možná v hotovosti, v poukážkach, platobnými kartami Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro v mene Euro.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby podľa všeobecného predpisu upravuje Reklamačný poriadok.

Pokiaľ výrobca poskytuje na výrobok záruku nad zákonom stanovenú dobu, je táto doba zvyčajne uvedená na obale výrobku, alebo sprievodných dokumentoch, spotrebiteľ si môže uplatniť takúto záruku aj po uplynutí 24 mesiacov odo dňa kúpy, najneskôr však do uplynutia doby, ktorú garantoval výrobca.

 

O prijatej reklamácii sa spotrebiteľovi vždy vystaví a odovzdá potvrdenie, ktoré bude obsahovať:

1)      dátum, kedy sa reklamácia uplatnila;

2)      aký tovar, prípadne aká vada na tovare sa reklamuje;

3)      kedy a kde bol tovar zakúpený;

4)      cena, za ktorú bol tovar zakúpený.

 

Záručná doba sa predlžuje v prípade, že reklamovaná vec bola prevzatá na opravu, a to o dobu od uplatnenia až do dňa, kedy bol spotrebiteľ povinný si vec po oprave prevziať. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy si uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

Ak je výsledkom reklamačného konania výmena vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového tovaru.

 

Ak si spotrebiteľ vec po vybavení reklamácie včasne prevezme, začne záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po reklamácii prevziať. Ak si spotrebiteľ ako vlastník veci vec neprevezme do jedného roka, vec pripadá do vlastníctva štátu.

 

VI. Práva kupujúceho

 

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ včas uplatní, má nasledujúce práva.

 

Pri odstrániteľných vadách:

1)      Kupujúci má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú.

2)      Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

3)      Predávajúci je oprávnený vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

4)      Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

Pri odstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady:

1)      Kupujúci má právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.

2)      Rovnaké práva má kupujúci aj v prípade, že sa na tovare po oprave opakovane vyskytne tá istá vada, alebo, ak má tovar viac rôznych vád.

3)      Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

 

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny sa vždy považujú za neodstrániteľné a kupujúci má právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.

 

VII. Reklamácia použitého tovaru

 

V prípade predaja použitých vecí sa predávajúci môže s kupujúcim dohodnúť aj na kratšej ako 24 mesačnej záručnej dobe, najmenej však v trvaní aspoň 12 mesiacov.

Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu z ceny.

 

V Hurbanovej Vsi dňa 28.2.2019