Pre zlepšenie našich služieb sa na stránke používajú COOKIES. Zotrvaním na stránke súhlasíte s ich použitím. VIAC INFORMÁCIÍ

 

Vstupujete na stránku predávajúcu aj alkohol a cigarety, z tohoto dôvodu je potrebné potvrdiť, či ste už mali 18 rokov.ÁNO       NIE

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ  PODMIENKY  INTERNETOVÉHO  OBCHODU

 

Náš obchod

Obec Hurbanova Ves, so sídlom Hlavná 48/1, 903 01 Hurbanova Ves,

IČO 00 305 995,

živnostenské oprávnenie vydal Okresný úrad Senec,

číslo živnostenského registra: 108-6267,

DIČ 2021006669,

IČ DPH SK2021006669

prevádzkareň na osobné prevzatie, vrátenie a reklamácie tovaru (ďalej len „Prevádzkareň“):

Náš obchod, Hlavná 40/5, 903 01 Hurbanova Ves

(ďalej len „Obec Hurbanova Ves“ alebo „Predávajúci“))

 

I. Služba Náš obchod

 

Všeobecné informácie

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky využívania služby internetového obchodu označenej ako „Náš obchod“ (ďalej len „Služba“) poskytovanej Obcou Hurbanova Ves upravené na webovej stránke nasobchod.hurbanovaves.sk (ďalej len „Webová stránka“).

 

Služba spočíva v prezentácii tovaru Predávajúceho (ďalej len „Tovar“) na Webovej stránke umožňujúcej po registrácii zákazníka a jeho prihlásení vytvoriť si nákupný zoznam zákazníka obsahujúci Tovar (ďalej len „Nákupný zoznam“)“), a v dodaní (a kúpe) Tovaru. Tovar prezentovaný na Webovej stránke nepredstavuje záväznú ponuku na kúpu Tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

Službu je oprávnená využiť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, vyjadrila súhlas s týmito VOP a riadne sa zaregistrovala na Webovej stránke (ďalej len „Zákazník“). Zákazníkom nie je právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, ani fyzická osoba mladšia ako 18 rokov.

 

Uzatvorenie zmluvy

 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna zmluva na Tovar medzi Obcou Hurbanova Ves, ako predávajúcim a Zákazníkom, ako kupujúcim, je v rámci Služby uzatvorená vždy prevzatím Tovaru Zákazníkom a zaplatením kúpnej ceny, ku ktorej dochádza po dodaní Tovaru podľa Nákupného zoznamu Zákazníka a jeho prezretí na Prevádzkarni (ďalej len „zmluva“).

 

Odmietnutie Tovaru Zákazníkom v mieste dodania Tovaru nemá pre Zákazníka nijaký následok a neznamená napr. odstúpenie od zmluvy. Zákazník vytvorením a potvrdením Nákupného zoznamu uskutočňuje návrh na dodanie Tovaru nachádzajúceho sa na Webovej stránke. Do okamihu dodania Tovaru uvedeného v Nákupnom zozname Zákazníka nemôže byť žiadny z úkonov Predávajúceho považovaný za akceptáciu takéhoto návrhu, pričom dostupnosť Tovaru nachádzajúceho sa na Webovej stránke je viazaná na aktuálne skladové zásoby Prevádzkarne. Predávajúci dostupnosť Tovaru negarantuje.

 

II. Registrácia Zákazníka

 

Registračný formulár

 

Vytvorenie Nákupného zoznamu, objednanie dodania Tovaru z Nákupného zoznamu a následná kúpa Tovaru je možná len v prípade, ak Zákazník náležite a správne (riadne) vyplní registračný formulár nachádzajúci sa na Webovej stránke, v ktorom uvedie všetky údaje potrebné na budúce vytvorenie Nákupného zoznamu a objednanie dodania Tovaru, t. j. meno a priezvisko Zákazníka, telefónne číslo, e-mailovú adresu (ktorá bude neskôr použitá ako prihlasovacie meno), heslo a potvrdenie, že sa Zákazník oboznámil s týmito VOP a jeho súhlas s so znením týchto VOP (ďalej len „Registrácia“).

 

Zákazník je povinný pri Registrácii uvádzať len údaje, ktoré sú aktuálne, pravdivé, presné a úplné. Po dokončení Registrácie bude Zákazníkovi na Webovej stránke vytvorený účet, prostredníctvom ktorého môže Zákazník vytvárať Nákupné zoznamy a objednávať dodanie Tovaru v rámci Služby (ďalej len „Účet“).

 

Aktualizácia údajov V prípade zmeny údajov Zákazníka, ktoré uviedol pri Registrácii na Webovej stránke, je Zákazník pri najbližšom prihlásení sa do Účtu povinný poskytnuté údaje aktualizovať, a to prostredníctvom záložky „Môj účet“ (t. j. registračného formulára.

 

Predávajúci nie je zodpovedný za následky:

1)      uvedenia falošných alebo neúplných údajov počas Registrácie alebo ich neaktualizovanie Zákazníkom,

2)      sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretím osobám Zákazníkom.

 

Zánik a zrušenie Účtu

 

Zákazník môže zrušiť Účet z akéhokoľvek dôvodu, a to prostredníctvom Zákazníckej linky. Predávajúci má právo kedykoľvek zrušiť Účet Zákazníka aj bez uvedenia dôvodov alebo informovania Zákazníka, ak má Predávajúci dôvodné podozrenie, že:

1)      Zákazník porušuje VOP alebo ustanovenia právnych predpisov,

2)      Zákazník vykonáva činnosti, ktoré môžu znamenať neoprávnený zásah do štruktúry Webovej stránky, do ktorej nemá Zákazník riadny prístup, alebo ak Zákazník svojím zásahom ohrozuje fungovanie Webovej stránky, bez ohľadu na spôsob a techniku neoprávneného zásahu.

 

Registrácia zaniká smrťou Zákazníka alebo skončením poskytovania Služby Predávajúcim. Zánikom alebo zrušením Registrácie nie sú dotknuté ustanovenia VOP, ktoré vzhľadom na svoju povahu a podstatu trvajú aj po zániku alebo zrušení Registrácie.

 

III. Webová stránka

 

Autorské práva

 

Vlastníkom a prevádzkovateľom Webovej stránky je Obec Hurbanova Ves, ktorá je v súlade s príslušnými zákonmi upravujúcimi práva duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, oprávnená vykonávať práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Webovú stránku, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.

 

Fotografie Tovaru zobrazeného na Webovej stránke majú ilustračný charakter, používajú sa výlučne na prezentáciu Tovaru a môžu sa mierne líšiť od skutočného Tovaru. Fotografie a popis pod jednotlivým Tovarom dodávajú výrobcovia, dodávatelia alebo Predávajúci.

 

Všetky informácie uvedené na Webovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií sú chránené zákonom. Každé ich nepovolené použitie, či už úplné alebo čiastočné, predstavuje porušenie zákona.

 

Technické požiadavky

 

Na využívanie Služby na Webovej stránke musí koncové zariadenie Zákazníka spĺňať nasledovné požiadavky: širokopásmové pripojenie k internetu, internetový prehliadač, ktorý podporuje CCS a JavaScript, aktivovaná podpora cookies, aktivovaná podpora vyskakovacích okien, operačný systém a aktívna e-mailová adresa.

 

Používanie a spravovanie Webovej stránky

 

Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba, je povinný používať Webovú stránku v súlade s jej účelom a VOP, ako aj v súlade s dobrými mravmi a právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky a zároveň je povinný sa zdržať činností, ktoré môžu narušiť jej správne fungovanie. Zákazník, ako aj akákoľvek iná osoba, nesmie najmä:

1)      poškodzovať dobrú povesť Obce Hurbanova Ves, ani práva tretích osôb,

2)      narúšať používanie Webovej stránky, brániť používaniu Webovej stránky iným Zákazníkom,

3)      zasahovať do obsahu, bezpečnosti alebo technickej povahy Webovej stránky,

4)      využívať Webovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ,

5)      posielať vírusy na Webové stránky, príp. akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy,

6)      vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Zákazníka,

7)      pokúšať sa vniknúť do Účtov iných Zákazníkov,

v opačnom prípade je Predávajúci oprávnený zrušiť Účet príslušného Zákazníka. Zákazník je v celom rozsahu zodpovedný za všetky úkony, ktoré budú vykonané prostredníctvom jeho Účtu na Webovej stránke. Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho hesla treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je Predávajúci oprávnený príslušný Účet zablokovať, prípadne vyzvať Zákazníka k zmene jeho prihlasovacieho hesla.

 

Obec Hurbanova Ves bude pravidelne vykonávať činnosti na zlepšenie kvality fungovania Webovej stránky. Pri používaní Webovej stránky môže dôjsť k chybám alebo technickým problémom. V takomto prípade by mal Zákazník takúto situáciu nahlásiť Obci Hurbanova Ves e-mailom na e-mailovej adrese obchod.hurbanova.ves@zoznam.sk (ďalej len „Zákaznícka linka“). Obec Hurbanova Ves následne vykoná všetky úkony smerujúce k obnoveniu správneho fungovania Webovej stránky.

 

Obec Hurbanova Ves si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup Zákazníka (úplne alebo čiastočne) k Webovej stránke s cieľom technicky ju zdokonaliť, vykonať jej údržbu alebo ju aktualizovať, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia zaslaného Zákazníkovi.

 

Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Zákazníkovi priamo alebo nepriamo v dôsledku:

1)      prerušenia fungovania Webovej stránky,

2)      neoprávneného zásahu Zákazníka alebo akýchkoľvek tretích osôb do Webovej stránky,

3)      nezlučiteľnosti Webovej stránky s koncových hardvérom alebo softvérom Zákazníka alebo pripojením k internetu,

4)      technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Webovej stránky.

 

IV. Cena Tovaru

 

Orientačná cena

 

Cena Tovarov na Webovej stránke je uvádzaná v mene EUR vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty, pričom táto cena je len orientačná a v čase dodania Tovaru sa môže líšiť od ceny toho istého Tovaru uvedenej na Webovej stránke v čase potvrdenia Nákupného zoznamu, ktorý bol zaslaný Zákazníkovi (ďalej len „Orientačná cena“).

 

Dôvody Orientačnej ceny sú nasledovné:

1)      odlišná cena alebo zmena ceny Tovaru, ktorá môže medzičasom nastať,

2)      menšie rozdiely vo váhe voľne predávaného Tovaru, pričom maximálne odchýlky vo váhe sú uvedené v článku 5, ods. 5.1. týchto VOP, alebo dodanie Náhradného tovaru namiesto nedostupného Tovaru.

 

Ak je cena dodaného Tovaru (ďalej len „Cena“) vyššia ako Orientačná cena, Zákazník má právo odmietnuť kúpu takéhoto Tovaru priamo pri jeho dodaní. V súlade s voľbou Zákazníka podľa článku 6, ods. 6.1. týkajúcej sa balenia Tovaru, môže byť k Cene pripočítaná aj cena balenia Tovaru.

 

Predávajúci dodá Tovar spolu s dokladom o kúpe, ktorý obsahuje:

1)      obchodné meno Predávajúceho, sídlo, IČO, IČ DPH,

2)      adresu Prevádzkarne,

3)      názov a množstvo Tovaru,

4)      Cenu jednotlivého Tovaru a celkovú Cenu, ktorú Zákazník zaplatil,

5)      dátum predaja.

(ďalej len „Doklad o kúpe“).

 

V prípade, ak Zákazník Tovar vráti, môže si vyžiadať opravný daňový doklad k vrátenému Tovaru prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese obchod.hurbanova.ves@zoznam.sk. V žiadosti je vždy potrebné uviesť číslo Nákupného zoznamu. Po prijatí tejto žiadosti bude Zákazníkovi vystavený opravný daňový doklad.

 

Cena dodania

 

Cena dodania Tovaru nie je zahrnutá v Cene Tovaru. Cena dodania sa platí za každú objednávku dodania a samotné dodanie jednotlivo, t. j. bez ohľadu na to, že viacero objednávok dodania sa viaže na to isté miesto a ten istý čas dodania. Informácie o Cene dodania sú dostupné na Webovej stránke po vytvorení Nákupného zoznamu (ďalej len „Cena dodania“).

 

Platobné podmienky

 

Zákazník si môže zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov platieb:

1)      v hotovosti alebo

2)      prostredníctvom nasledovných debetných/kreditných kariet: Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro pri prevzatí tovaru.

 

V prípade, že platobná karta Zákazníka bude v deň dodania Tovaru neplatná, Predávajúci je oprávnený odmietnuť dodanie Tovaru.

 

Po dodaní Tovaru sa odpočíta z účtu Zákazníka Cena skutočne kúpeného Tovaru prevzatého Zákazníkom a Cena dodania. Vyúčtovaná zadržaná Cena Tovaru, ktorá bola uvedená v Nákupnom zozname, Cena dodania.

 

Vratné zálohované obaly

 

Cena Tovaru vo vratných zálohovaných obaloch zahŕňa aj zálohu za tento obal. Informácia o výške zálohy je uvedená pri konkrétnom Tovare. Zákazník môže vrátiť zálohovaný obal a dostať späť zálohu počas otváracích hodín v Prevádzkarni.

 

V. Dodanie Tovaru

 

Nákupný zoznam, a objednanie dodania a balenia

 

Po úspešnej Registrácii sa môže Zákazník prihlásiť na svoj Účet na Webovej stránke, a to zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno a heslo sú dôverné. Zákazník je zodpovedný za všetky úkony tretej osoby vyplývajúce zo zverejnenia alebo sprístupnenia prihlasovacieho mena a hesla tretej osobe. Po prihlásení Zákazník môže využívať všetky aktuálne dostupné funkcie Služby, a to najmä vytvorenie Nákupného zoznamu a objednanie dodania Tovaru uvedeného v príslušnom Nákupnom zozname. Predávajúci zašle Zákazníkovi potvrdenie Nákupného zoznamu na jeho e-mailovú adresu, ktorú Zákazník zadal pri Registrácii.

 

Zákazník môže vytvoriť Nákupný zoznam kedykoľvek počas 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Predávajúci dodáva objednaný Tovar počas otváracích hodín prevádzky. Po predchádzajúcom oznámení zverejnenom na Webovej stránke si Predávajúci vyhradzuje právo určiť ďalšie dni, kedy dodanie Tovaru nebude vykonávané, okrem dní uvedených v predchádzajúcej vete.

 

Predávajúci v rámci svojej činnosti vyvíja aj snahu zameranú na zvýšenie ochrany životného prostredia a túto možnosť ponúka aj svojím Zákazníkom. Pri vytvorení Nákupného zoznamu má preto Zákazník možnosť výberu z nasledovných spôsobov balenia a odovzdania Tovaru:

1)      Tovar bude dodaný v plastových nákupných taškách alebo papierovej krabici; v takomto prípade bude Zákazníkovi účtovaný jednotný paušálny poplatok za použitie obalového materiálu vo výške 0,50 EUR na jeden nákup Tovaru bez ohľadu na počet použitých plastových tašiek alebo papierových krabíc; alebo

2)      Tovar bude dodaný bez plastových nákupných tašiek, pričom Zákazník pri doručení prevezme Tovar s použitím vlastnej tašky alebo iného spôsobu uloženia Tovaru, na ktoré sa vzťahuje povinnosť ich zabalenia z hygienických dôvodov budú zabalené v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom takéto balenie nie je spoplatnené.

 

Zákazník je oprávnený Nákupný zoznam zrušiť po prihlásení sa na Účet na Webovej stránke alebo prostredníctvom Zákazníckej linky.

 

V prípade Tovaru, ktorého Cena je stanovená v súlade s jednotkovou váhou, a ak to jeho povaha umožňuje a Zákazník si objedná počet kusov Tovaru namiesto váhy Tovaru, Predávajúci dodá Zákazníkovi objednaný počet kusov. Cena bude potom stanovená podľa váhy objednaného množstva takéhoto Tovaru.

 

Podmienky dodania

 

Dodanie Tovaru v rámci Služby sa vykonáva osobným prevzatím na prevádzkarni počas otváracích hodín.

 

Dodanie náhradných položiek

 

Predávajúci nezaručuje dostupnosť Tovaru prezentovaného na Webovej stránke. Ak Tovar, dodanie ktorého si Zákazník objednal, nie je dostupný, Predávajúci je oprávnený ponúknuť Zákazníkovi náhradný Tovar, ktorého vlastnosti a cena sú obdobné alebo rovnaké ako cena Tovaru, ktorého dodanie si Zákazník objednal, a ktorý nebol dostupný (ďalej len „Náhradný tovar“). Pri dodaní Tovaru bude Náhradný tovar odlíšený od Tovaru, ktorého dodanie si Zákazník objednal. Zákazník má právo odmietnuť prevzatie celého Náhradného tovaru, ako aj jeho časti. Cena Tovaru, ktorý nebol Zákazníkom prevzatý, nebude započítaná do celkovej platby za Tovar.

 

V prípade predaja Tovaru v rámci propagácie Tovaru alebo jeho zľavneného predaja, ktorého množstvo je obmedzené, jeho dodanie závisí od poradia, v akom boli jednotlivé Nákupné zoznamy Zákazníkov doručené Predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo nevykonať dodanie Tovaru, ak bude Tovar z propagačnej akcie vypredaný.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať ďalšie dodania Zákazníkovi, ktorý si 2x (dvakrát) v jednom kalendárnom mesiaci objednal dodanie Tovaru a ani raz si Tovar neprevzal.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo dodatočnej kontroly údajov Zákazníka, Nákupných zoznamov Zákazníka a objednaní dodania Tovaru, napr. telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru uvedeného v Nákupnom zozname, ak má dôvodné podozrenie, že Tovar bol objednaný v rozpore s týmito VOP.

 

Cena služby uvedená na viacerých Nákupných zoznamoch s rovnakým časom, dátumom a adresou dodania bude účtovaná za každý Nákupný zoznam.

 

Predávajúci si vyhradzuje možnosť skontrolovať vek osoby preberajúcej Tovar v mieste dodania. Ak osoba nedovŕšila vek 18 rokov a Tovar nemôže prevziať iná osoba, Predávajúci odmietne odovzdanie Tovaru takejto osobe, najmä ak ide o dodanie Tovaru, napr. alkoholické nápoje, cigarety a pod.

 

Zákazník môže poveriť na prevzatie Tovaru v mieste dodania Tovaru iba osobu staršiu ako 18 rokov. Predávajúci nesmie odovzdať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov, ani osobám pod vplyvom alkoholu.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 

Podmienky a dôsledky odstúpenia

 

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na e-mailovú adresu obchod.hurbanova.ves@zoznam.sk alebo odovzdaným na prevádzkarni: Náš obchod, Hlavná 40/5, 903 01 Hurbanova Ves.

 

Po doručení odstúpenia od zmluvy, t. j. po vyplnení vzorového formulára a odovzdaní Tovaru na hore uvedenú adresu, bude Zákazníkovi vrátená kúpna Cena tovaru. Odstúpenie od zmluvy zakladá povinnosť Zákazníka v 14 dňovej lehote vrátiť Tovar v rovnakom stave ako pri kúpe (nepoškodený, nerozbalený a úplný). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia, v opačnom prípade vznikne Predávajúcemu nárok na náhradu škody alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Peniaze (kúpna cena alebo jej časť) budú Zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu v hotovosti pri vrátení Tovaru.

 

Pri výpočte sumy, ktorá sa má vrátiť, sa použije suma uvedená v Doklade o kúpe. Predávajúci je povinný prevziať Tovar späť a vrátiť Zákazníkovi Cenu zaplatenú za Tovar.

 

Základná lehota

 

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť Tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby aj bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.

 

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:

1)      Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

2)      Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

3)      poplatok za poskytnutie služby „Náš obchod“ (baliaceho materiálu).

 

VII. Reklamačný poriadok

 

Reklamácie chýb tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom internetového obchodu Náš obchod obce Hurbanova Ves (ďalej len „Reklamačný poriadok“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok.

 

VIII. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je Zákazník nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s Predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

Na práva a povinnosti, týmito VOP neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce zo Služby, pokiaľ strany nedosiahnu zmier, bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. Zmeny nesmú porušovať alebo obmedzovať práva Zákazníka vyplývajúce z Nákupných zoznamov a objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti. Zmeny týchto VOP budú platné odo dňa ich zverejnenia na Webovej stránke. Predávajúci oznámi zmeny VOP aj zaslaním oznámenia Zákazníkovi prostredníctvom elektronickej pošty, vrátane odkazu na text zmenených VOP. V prípade, že Zákazník nesúhlasí so zmenou VOP, je oprávnený zrušiť svoj Účet na Webovej stránke, inak platí, že súhlasí so zmenenými VOP.

 

X. Kontakt

 

V prípade akýkoľvek otázok, pochybností, názorov alebo pripomienok nás kontaktujte na našej Zákazníckej linke, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu obchod.hurbanova.ves@zoznam.sk.

 

XI. Orgán dozoru/dohľadu

 

Orgán dozoru/dohľadu sú orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín, Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov, Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb.

 

XII. Ochrana osobných údajov

 

Súvisiace ustanovenia sú uvedené v časti Ochrana osobných údajov Predávajúceho, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok.

 

 

V Hurbanovej Vsi dňa 28.2.2019